Latihan UAS Bahasa Jawa Kelas 7 dan 8

Latihan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 7 dan 8 – kali ini kami hadirkan demi memberikan sahabat semua pemahaman akan materi bahasa jawa di kelas menengah pertama dimana memang dari segi bahasa hampir sama namun bahasa jawa memiliki keunikan tersendiri dan memang harus dipelajari demi melestarikan budaya daerah setempat, khususnya bahasa krama jawa dan tata cara penulisanya.

Latihan Soal UAS Bahasa Jawa  Kelas 7 

 1. Budi: Tris … mrenea dak kandhani?

Sutris   : Ana apa Bud, Koksajake ana kang wigati banget.

Budi    : Aku mentas wae ditimbali Bu Guru, diparingi katerangan werna-werna, aku uga diutus Bu Guru manawa kowe, Aris lan Bayu didhawuhi ngadep ana ngarsana sak iki!

Sutris   : Kira-kira arep didukani apa arep didhawuhi apa ya?

Budi    : Aku dhewe durung ngerti Tris .., wis kana enggal ngadep, aku tak nggoleki Aris karo Bayu.

Sutris   : Ya, ya, matur nuwur, aku dak ngadep sak iki.

 1. Manut wacan, ing dhuwur awujud ….
 2. Sapa sing mentas wae ditimbali Bu Guru?
 3. Tembung dakkandhani kuwi angsal ater-ater ….
 4. Budi karo Sutri pada omongan nggunakake basa apa?
 5. Jelasna bedane ngoko alus lan ngoko lugu!
 6. Aku diceluk Pak Guru, dikon melu latihan dadi petugas upacara.

Dadekna basa ngoko alus!

 1. Apa sing diarani tembung saroja! Coba sebutna rung conto wae!
 2. Para pamirsa willujeng pepanggihan kaliyan kula Raras, ing adicara ginem jawi. Ing sonten menika ginem jawi badhe ngrembang babagan unggah-ungguh basa jawi.
 3. Nitik tembung sing digunakake, pawarta kasebut disiyarake lumantar ….
 4. Kang dadi pambiwara adicara ing dhuwur yaiku ….
 5. Jelasna kalebu tembung dwi lingga apa tembung iki!
 6. Meja-meja
 7. tetuku
 8. cekakak
 9. mongan-mangan
 10. Jelasna sing diarani tembung yogyaswara! Sebutna conto wae 2!
 11. Yen kepingin tambah kawruh tambah ilmu

Kudu gelem sing taberi

Saben dina sinau

Lan gelem dha prihatin

Satemah ilmune bontos

 1. Jelasna paugerane tembang megatruh ing duwur!
 2. Jelasna watake!
 3. Jelasna tegese taberi!
 4. Jelasna pangertosanipun tembung rura basa! Sebutna 2 conto wae!
 5. Tulisen aksara jawa!
 6. Pasar legi
 7. Aja seneng gawe reregetan

Latihan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 8 

 1. Pawarta

Chikungunya ing Trenggalek dumadi ing Kecamatan Dongko, Suruh, Kampak, lan Watulimo. Sing akeh kena penyakit yaiku ing Kecamatan Dongko nganti 522 kasus. Ana ing kecamatan mau, sing kena chikungunya yaiku desa Pringapus, Ngerdani, Sumberbeing, lan desa Dongko. Kanggo Kecamatan Suruh sebaran chikungunya dumadi ing desa Nglebo lan Wanakarta.

 1. Kecamatan sing akeh kena chikungunya yaiku ….
 2. Underan parata ing dhuwur yaiku ….
 3. Pawarta iku migunakake unggah-ungguh basa ….
 4. Dadekna basa ngoko alus!

Ibu lenggah wonten ngajeng

 1. Owahana dadi basa krama alus!

Aku ngeterke Budhe menyang kuburane Ibu.

 1. Simak kutipan sesorah!

Raka kelas 9 ingkang kula tresnani, ingkang sekedhap malih badhe nilaraken bangku pawiyatan (jeneng sekolah) punika awrat sejatosipun kula pinangka wakilipun kelas 7 kaliyan kelas 8 anggen kula hangaturaken panampi atur perpisahan saking raka kelas 9

 1. Tanggap wacana ing dhuwur nalika ….
 2. Tanggap wacaa ing dhuwur nganggo unggah-ungguh basa ….
 3. Kang tanggap wacana yaiku ….
 4. Tanggap wacana sinebut uga ….
 5. Jelasna kerata basa iki!
 6. Kodhok
 7. Piring
 8. Gurur
 9. Jelasna pangertosan tembung yogyaswara lan sebutna contone loro wae!
 10. Jelasn pangertosanipun tembung garba lan sebutna contone loro wae!
 11. Apa sing diarani saloka!
 12. Jelasna tegese saloka kebo nusu gudel!
 13. Apa sing diarani paribasan!
 14. Simaken tembang sinom iki!

Sayektone wong ing donya

Suka syukur mring Hyang Widhi

Kang wus nggelar jagad raya

Samubarang wus cumawis

Kanggo srananing urip

Sarta kabeh titahipun

Aja nganti sangsara

Mangajab sarta mangesthi

Kanthi srana kapitayan sowang-sowang

 1. Jelasna paugeran tembang sinom ing dhuwur!
 2. Jelasna tegese tembung sowang-sowang!
 3. Jelasna watake tembang sinom!
 4. Tulisen aksara jawa: pancine disimpen mas panji ing lemari.
 5. Ukara iki gantinen ing aksara latin!

?ba[k”= F   [konFu/ski=[b=[kl\.

 1. Sebutna perangane layang ganep!
 2. Gawea layang undangan kang isine OSIS arep ngenekake acara perpisahan kelas 9!
/* */